ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

Wonen

In dit stuk staat meer over het recht op onderdak, huren, noodopvang en opvang via het COA.

Recht op onderdak

De overheid mag kinderen niet zomaar op straat zetten, ook niet als ze 'illegaal' zijn. Omdat veel 'illegale' kinderen wel op straat werden gezet, heeft Defence for Children samen met andere organisaties in 2008 een klacht ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). Op 27 juli 2010 oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat kinderen niet meer op straat mochten. Dit werd daarna bevestigd door de Hoge Raad. Dit heeft geleid tot gezinslocaties. De eerste opende in 2011.

 

Een gezinslocatie is een opvang waar iemand opgevangen kan worden nadat de asielvergunning is afgewezen. Vanuit daar is het de bedoeling dat teruggewerkt wordt aan vertrek.

Er is sinds de totstandkoming veel kritiek op gezinslocaties. Voor het onderzoeksrapport van werkgroep kind in AZC, klik hier.

 

 


Huren
Als ‘illegaal’ is het mogelijk een woning te huren. ‘Illegalen’ hebben ook recht op huurbescherming. Het gevaar bestaat dat ‘illegalen’ een hoge huur moeten betalen omdat zij niet via de reguliere woningbouwvereniging kunnen huren. ‘Illegalen’ kunnen hiertegen wel een rechtszaak aanspannen.

 • Huisvestingsvergunning
  Voor sommige woningen is een huisvestingsvergunning vereist. Dat is een vergunning waarmee de gemeente toestemming geeft aan een persoon om een goedkope huur- of koopwoning te betrekken. ‘Illegalen’ kunnen geen huisvestingsvergunning krijgen (artikel 9.2 Huisvestingswet).
   
 • Woningbouwvereniging
  Voor ‘illegalen’ is het niet mogelijk om een woning te huren via de woningbouwvereniging. Bij ondertekening van het contract is het vereist om te laten zien welke vorm van verblijfsrecht de persoon bezit en ook moet er een identiteitsbewijs worden overlegd.
   
 • Onderhuur
  Veel ‘illegalen’ zitten in onderhuur. Deze onderhuur vindt ook plaats in woningen van woningcorporaties. Onderhuur is meestal verboden. Onderhuurders kunnen (zonder enige huurscherming) vrij gemakkelijk uit hun woning worden gezet.
   
 • Huurtoeslag
  Voor ‘illegalen’ is het niet mogelijk huurtoeslag aan te vragen. De eis is namelijk dat de aanvrager én de personen die op het woonadres ingeschreven staan, de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning hebben. Elke bewoner van dat adres moet ingeschreven staat bij de gemeente.

  Uitzondering voor pleegouders
  Dit geldt overigens niet voor pleegouders die een ‘illegaal’ kind in huis hebben. Zij kunnen onverkort aanspraak maken op huursubsidie. Daarbij maakt het niet uit dat het pleegkind geen verblijfsvergunning heeft. Vanaf januari 2006 hoeft een ‘illegaal’ pleegkind namelijk niet meer als medebewoner in de zin van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) te worden aangemerkt zodat er geen gevolgen zijn voor een eventuele huursubsidie.
   
 • Particulier (ver)huren
  Een particuliere verhuurder mag een woning verhuren aan een ‘illegaal’ mits hij zich houdt aan de wettelijk vastgestelde huurprijzen. Vraagt de verhuurder een extreem hoge huur, dan kan hierover geklaagd worden bij de huurcommissie.
  Ook mag de verhuurder de huurovereenkomst niet zomaar beëindigen op de enkele grond dat iemand ‘illegaal’ is. Gebeurt dit toch, dan kan de ‘illegaal’ hiertegen een rechtszaak aanspannen bij de rechtbank.

  Beëindiging huurovereenkomst door de verhuurder:
  Het is de verhuurder verboden de huurovereenkomst te ontbinden op de enkele grond dat iemand ‘illegaal’ is. De verhuurder kan de huurovereenkomst alleen ontbinden als er sprake is van een verstoring van de openbare orde of een van de andere situaties als genoemd in artikel 231 lid 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
  Beëindigt de verhuurder de huurovereenkomst op een andere wijze, dan kan de ‘illegaal’ dit aanvechten bij de rechtbank.

  Beëindiging huurovereenkomst door de rechter:
  Een ontbinding van de huuroverkomst omdat de huurder tekort zou zijn geschoten in zijn verplichtingen, kan alleen beëindigd worden door de rechter (artikel 231 lid 2 van boek 7 BW). Artikel 274 BW geeft hierbij de gronden aan waarop de rechter mag besluiten de huurovereenkomst te ontbinden.
   

Noodopvang
Door de overheid gefinancierde noodopvang zoals de daklozenopvang is voor ‘illegalen’ niet toegankelijk. Toch zijn er veel instanties of particulieren die onderdak bieden aan ‘illegalen’.

 • Particulieren:
  Het bieden van opvang aan ‘illegale’ kinderen is op zichzelf niet strafbaar. De particulieren die opvang bieden zouden hiervan wel melding moeten maken bij de politie (Artikel 4.40 van het Vreemdelingenbesluit 2000).
  Na melding aan de politie kan deze besluiten om de betreffende woning binnen te treden om te kijken of de ‘illegaal’ zich daar bevindt (artikel 45 lid d Vreemdelingenwet 2000).
  Klik hier voor meer informatie over huisbezoeken door de politie.
   
 • Organisaties:
  Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) heeft op haar website een landelijk overzicht van alle organisaties die onderdak bieden aan 'illegalen'.
  Klik hier voor meer informatie over LOS (voor noodopvang klik op: links en dan noodopvang)

Opvang via het COA
Als een vreemdeling een aanvraag heeft ingediend voor een verblijfsvergunning asiel, is er meestal toegang tot opvang in een asielzoekerscentrum (AZC) op grond van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (Rva).
'Illegale' kinderen kunnen geen aanspraak maken op de Rva omdat zij geen procedure hebben lopen voor een verblijfsvergunning.
Klik hier voor meer informatie over de Rva.
 


TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.