ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Kinderpardon

De regeling langdurig verblijvende kinderen, ook wel bekend als Kinderpardon, is een vergunning voor kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland wonen en geen verblijfsvergunning hebben. Als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, wordt er een vergunning afgegeven. Dit is dus een speciale regeling voor gewortelde kinderen.

 

Vanaf 1 februari 2013 tot 1 mei 2013 konden families een aanvraag indienen voor de ‘overgangsregeling langdurig verblijvende kinderen’. Deze regeling had wat soepelere voorwaarden (je hoefde niet mee te werken aan vertrek bijvoorbeeld), maar geldt nu niet meer. Na 1 mei 2013 geldt namelijk de definitieve regeling. Hieronder staat een overzicht van de verschillende voorwaarden, contra-indicaties en andere vereisten.

 

Voorwaarden definitieve regeling

Hoofdpersoon

Eén van de kinderen van een gezin wordt aangemerkt als de hoofdpersoon, het gewortelde kind waar het over gaat, en moet aan bepaalde voorwaarde voldoen.

 

a. je moet jonger zijn dan 19 jaar bij de aanvraag;


b. je moet een verblijfsvergunning asiel hebben aangevraagd, of jouw ouders ten behoeve van jou en je moet na die aanvraag ten minste vijf jaar in Nederland hebben gewoond;


Ook als je geboren bent nadat je ouders asiel hebben aangevraagd, telt dat.

 

c. je moet je niet meer dan drie maanden hebben onttrokken aan het toezicht van IND, DT&V, COA of de Vreemdelingenpolitie (in het kader van de meldplicht),


Er is volgens IND géén sprake van langdurig onttrekken aan toezicht als:

  • je sinds 27 juli 2010 bekend bent bij de IND, DT&V, COA, of Vreemdelingenpolitie (in het kader van de opgelegde meldplicht), of in het geval van alleenstaande minderjarige vreemdelingen voogdijinstelling Nidos; en
  • niet langer dan een aaneengesloten periode van maximaal drie maanden uit beeld is geweest.

Als sprake is van meerdere perioden, alle korter dan drie maanden, waarbij je uit beeld bent geweest, werpt de IND dit niet tegen ook al is het totaal aantal drie of meer maanden.


d. je moet alle procedures intrekken bij verlening van een verblijfsvergunning.

 

Gezinsleden
De verblijfsvergunning wordt ook verleend aan de andere gezinsleden, zoals ouders, broers, broertjes, zussen en zusjes. Als de broers/zussen ouder zijn dan achttien, dan moeten zij nog onderdeel uitmaken van het gezin, dus bijvoorbeeld nog thuis wonen.


Contra-indicaties

Soms wordt er voldaan aan alle voorwaarden, maar krijg je alsnog geen vergunning. Dan vindt de IND dat er sprake is van contra-indicatie. Dit zijn de contra-indicaties van de definitieve regeling:

 

a. Jij of één van jouw gezinsleden vormt een gevaar voor de openbare orde (inclusief artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag) of de nationale veiligheid;


Onder gevaar voor de openbare orde wordt verstaan:
• Een gevangenisstraf (of een vrijheidsbenemende maatregel) van ten minste één maand.
- De verjaringstermijn voor drugs-, zeden- en geweldsdelicten is tien jaar. Als er tien jaar voorbij zijn sinds het delict, en er is in die tijd geen nieuw delict gepleegd, wordt de veroordeling niet meer tegengeworpen. Voor alle andere misdrijven geldt vijf jaar.
• Als de IND in een beschikking artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag aan een vreemdeling heeft tegengeworpen.

- Volgens de Staatssecretaris geldt hier geen verjaringstermijn, maar daar heeft rechtbank Groningen op 5 december 2014 een ander standpunt over ingenomen. Voor meer informatie, klik hier.


b. Jij of één van jouw gezinsleden mag niet al een verblijfsvergunning hebben, tenzij het gaat om een verblijfsvergunning om medische redenen.

 

c. Jij of één van jouw gezinsleden mag niet de nationaliteit hebben van een lidstaat van de EU.

 

d. Jij of één van jouw gezinsleden mag niet hebben gelogen over de eigen identiteit.  Dat betekent dat ze geen valse naam mogen opgegeven. Als je na het krijgen van een vergunning je inschrijft in de gemeente onder een andere naam, dan wordt je vergunning ingetrokken.

 

e. Jij en je familie moeten meewerken aan vertrek;


Dat betekent volgens de IND:

- dat jij of één van jouw gezinsleden zich bijvoorbeeld heeft gewend tot de ambassade van het land waar jullie vandaan komen om te vragen of jullie toegang kunnen krijgen tot dat land;

- als er contact is geweest met IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) en zij hebben gezegd dat jullie niet kunnen vertrekken en dat jullie daar zelf geen schuld aan hebben;

- als de DT&V aangeeft dat ze niet de vereiste (reis)documenten heeft kunnen verkrijgen voor jullie vertrek en jullie daar zelf geen schuld aan hebben.

 

of

 

f. Jij of één van jouw gezinsleden is buiten de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein geweest zonder in het bezit te zijn van een terugkeervisum.

 

Overige vereisten

De IND mag niet jouw aanvraag afwijzen omdat:

- Je geen geldig mvv (machtiging tot voorlopig verblijf) hebt;

- Jij of jouw ouders niet genoeg geld hebben om te leven;

- Je geen geldig paspoort of ander document voor grensoverschijding hebt.

 

 


GROTE ARMOEDE ONDER KINDEREN DIE IN NEDERLAND UIT DE ASIELOPVANG VERDWIJNEN

4 september 2018

Kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen, leven in grote armoede, zo blijkt uit het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’ van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Alle kinderen in Nederland hebben recht op een toereikende levensstandaard, maar gezinnen die zijn vertrokken uit de asielopvang hebben iedere maand moeite om rond te komen. Martine Goeman van Defence for Children maakt zich zorgen: “Er is een groep kinderen die tussen wal en schip valt. Ze hebben niet genoeg te eten, huisvesting is uiterst onzeker en er is nooit geld om iets leuks te doen. Nederland schendt de rechten van deze kinderen. Dit moeten we echt beter regelen in Nederland.”
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Gezinnen die niet geholpen worden door de gemeente of een hulporganisatie blijken het meest kwetsbaar te zijn en in grote armoede te leven.

Meer informatie:
Het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’

 

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.