ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Vreemdelingenbewaring 
Krijg hier antwoord op de vragen:

 1. De persoon op korte termijn uitgezet kan worden
 2. Het nodig is in het belang van:
  a. De nationale veiligheid
  b. De openbare orde
 3. Het gerechtvaardigd is volgens het VN Kinderrechtenverdrag

  ad 1. Wanneer kan een persoon op korte termijn uitgezet worden?
  Een voorbeeld van een situatie waarbij een vreemdeling op korte termijn uitgezet kan worden, is als de vreemdeling een paspoort heeft gekregen of als het land waar de vreemdeling vandaan komt, de papieren heeft geregeld waarmee de vreemdeling terug kan keren.

  ad 2. Wanneer is uitzetting in het belang van? 
  a. De nationale veiligheid
  De nationale veiligheid is in gevaar als de vreemdeling verdacht wordt van spionage of terroristische activiteiten.
  b. De openbare orde
  Voorbeelden van een gevaar voor de openbare orde zijn:
  - Als het gevaar bestaat dat de vreemdeling zal onderduiken;
  - Als de vreemdeling strafbare feiten heeft gepleegd;
  - Als de vreemdeling ‘illegaal’ in Nederland verblijft.

  ad 3. Wanneer is vreemdelingenbewaring gerechtvaardigd?
  Het VN Kinderrechtenverdrag bepaalt dat vreemdelingenbewaring van minderjarigen pas mag als:
  - Het gebruikt wordt als het echt niet anders meer kan / als uiterste middel;
  - Voor de korst mogelijke duur;
  - Als er goed onderzocht is of er geen alternatieven zijn.
 • Andere oplossingen in plaats van vreemdelingenbewaring?
  -In plaats van vreemdelingenbewaring kunnen er ook andere middelen worden toegepast om te zorgen dat vreemdelingen niet onderduiken: 
  Vrijheidsbeperkende locatie;
  (hier zitten mensen niet gevangen maar worden ze wel beperkt in hun vrijheid, ze kunnen dus niet zomaar overal heen maar ze zitten ook niet opgesloten). 
  - Open centra met een verhoogde meldplicht;
  (hier zitten de mensen niet opgesloten maar ze moeten zich bijvoorbeeld wel elke dag melden zodat er gecontroleerd kan worden of ze er nog zijn). 
  - Gewone” burgers of organisaties stellen een brief op waarin ze verklaren dat de vreemdeling bij hen verblijft en dat ze er ook op zullen letten dat ze niet onderduiken (garantverklaring);
  - Vreemdelingenbewaring hoeft ook niet als een vreemdeling kan aantonen dat hij een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, hij kan dan daar verblijven;
  - Als een gezin meewerkt aan de uitzetting uit Nederland, dan hoeft er geen vreemdelingenbewaring te worden toegepast.

Kinderrechtenorganisaties vinden dat de overheid niet goed gebruik maakt van deze alternatieven en kinderen te snel en onnodig opsluit.

 • Hoe lang mogen minderjarige vreemdelingen maximaal in vreemdelingenbewaring worden gezet?
  Hoe lang kinderen maximaal in vreemdelingenbewaring mogen blijven hangt af van of ze hier met hun ouders zijn of alleen (AMV’s).

  Kinderen met hun ouders
  Kinderen die hier met hun ouders zijn, worden maximaal veertien dagen voordat ze kunnen worden uitgezet, vastgezet.
  Kan de maximale termijn van veertien dagen ook verlengd worden?
  De maximale termijn van veertien dagen kan verlengd worden als de vreemdeling zich bijvoorbeeld hevig verzet tijdens de bewaring of een nieuwe rechtszaak opstart. Dan mag de vreemdeling langer worden vastgezet.

  Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s)
  Wat zijn AMV’s?
  Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) zijn minderjarige vreemdelingen die zonder ouders of wettelijk voogd naar Nederland zijn gekomen.

  De minister voor Immigratie en Asiel bepaalde onlangs te stoppen met het gevangenzetten van amv's. Voorheen konden amv's voor onbepaalde tijd worden vastgezet, nu mag dat maximaal voor twee weken. Na die twee weken moet iemand óf worden uitgezet, óf worden vrijgelaten.

  Wie er nog wel (voor langere tijd) in vreemdelingenbewaring kan worden gezet zijn amv's die verdacht zijn van of veroordeeld zijn voor een misdrijf; die zich hebben onttrokken aan een meldplicht of andere vrijheidsbeperkende maatregelen; of die eerder verdwenen zijn met onbekende bestemming.

  Zodra een AMV van zijn of haar vrijheid wordt beroofd, moet dit gemeld worden bij Stichting Nidos
   
 • Waar worden minderjarigen in bewaring gesteld?
  Sinds september 2014 kunnen gezinnen met kinderen in grensdetentie en vreemdelingenbewaring en alleenstaande minderjarigen in vreemdelingenbewaring in de Gesloten Gezinsvoorziening in Zeist in bewaring worden gesteld voordat zij gedwongen worden uitgezet.
   

GROTE ARMOEDE ONDER KINDEREN DIE IN NEDERLAND UIT DE ASIELOPVANG VERDWIJNEN

4 september 2018

Kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen, leven in grote armoede, zo blijkt uit het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’ van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Alle kinderen in Nederland hebben recht op een toereikende levensstandaard, maar gezinnen die zijn vertrokken uit de asielopvang hebben iedere maand moeite om rond te komen. Martine Goeman van Defence for Children maakt zich zorgen: “Er is een groep kinderen die tussen wal en schip valt. Ze hebben niet genoeg te eten, huisvesting is uiterst onzeker en er is nooit geld om iets leuks te doen. Nederland schendt de rechten van deze kinderen. Dit moeten we echt beter regelen in Nederland.”
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Gezinnen die niet geholpen worden door de gemeente of een hulporganisatie blijken het meest kwetsbaar te zijn en in grote armoede te leven.

Meer informatie:
Het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’

 

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.