ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

Financiering jeugdhulp voor ‘illegale’ kinderen
Jeugdhulp kost geld. Normaal gesproken ben je verzekerd tegen deze kosten. 'Illegale' kinderen kunnen zich niet verzekeren. Toch krijgen zij wel jeugdhulp en hoeven zij hier ook niets voor te betalen.

 

Jeugdhulpverlening en jeugdbescherming

Ouders moeten een ouderbijdrage betalen als het kind jeugdhulp in een accommodatie ontvangt. In de volgende gevallen zijn ouders uitgezonder van een ouderbijdrage:

• Adoptieouders

• Ouders waarvan het gezag is beëindigd

• Situatie dat jeugdhulp met verblijf wordt geboden in een crisissituatie voor de duur van maximaal zes weken.

Daarnaast kan ook een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule. In het Besluit Jeugdwet staan ook groepen opgenomen die uitgezonderd zijn van de ouderbijdrage, zoals bijvoorbeeld mensen die een asielaanvraag hebben ingediend.


Geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg

Voor jeugdigen die ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet

een indicatie of verwijzing ten laste van de AWBZ en/of GGZ-zorg

hebben, geldt een overgangsperiode waarin er voor hen niets

verandert en zij zich kunnen instellen op de nieuwe situatie.

De overgangsperiode verschilt naar gelang de resterende looptijd

van de indicatie of de verwijzing, maar eindigt in elk geval een jaar

na inwerkingtreding van deze wet, dus op 31 december 2015.

Gedurende het overgangsrecht is geen ouderbijdrage

verschuldigd.


Justitiële jeugdinrichtingen

Justitiële jeugdinrichtingen worden gefinancierd door de Minister van Justitie.

 

Pleegzorg voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s)

Pleegzorg voor AMV’s wordt gefinancierd door de Minister van Justitie. Deze geeft een financiering aan Stichting Nidos. Stichting Nidos gebruikt deze financiering voor de opvang van AMV's en de subsidie voor pleegoudersTENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.